Home » News & Events » Events » Blessing of the Grapes and Luncheon on the Feast of Assumption

 

Blessing of the Grapes and Luncheon on the Feast of Assumption

 

August 13, 2017 after Badarak

Episcopal Divine Liturgy, Blessing of the Grapes and Luncheon on the Feast of Assumption

The Divine Liturgy will be celebrated by
H. G. BISHOP ANOUSHAVAN TANIELIAN, VICAR GENERAL

Տօն Վերափոխման Սուրբ Աստուածածնի
Հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագ, Խաղողօրհնէք եւ Ճաշկերոյթ
Պիտի Պատարագէ եւ Քարոզէ՝
Գերշ. Տ. Անուշաւան Եպս.Դանիէլեան, Առաջնորդական Փոխանորդ