Movie Premiere: YEVA

NY premiere October 25th at 7:30PM. Encore showing the 27th at 2PM, both showings in the John Pashalian Hall. Writer/Director of ‘YEVA’, Anahid Abad in attendance. Premiere event will also include performance by Narine Grigoryan.

Click on flyer below to see official movie trailer.


“Yeva” is the story of a woman fleeing her in-laws because of the false accusation of killing her own husband in order to find a safe shelter for her daughter and herself.

Annual Membership Meeting

April 8th at 1PM. 

 

 

ANNUAL MEMBERSHIP MEETING

ST. ILLUMINATOR’S ARMENIAN APOSTOLIC CATHEDRAL

SUNDAY, APRIL 8, 2018

Dear Parishioners and Members:

The GENERAL MEMBERSHIP MEETING of St. Illuminator’s Armenian Apostolic Cathedral is scheduled for Sunday, April 8, 2018 at 1:00 p.m. at the Cathedral’s John Pashalian Hall. If there is no quorum at 1:00 p.m., the meeting will be rescheduled for 1:30 p.m. of the same day and all transactions will be deemed legal.

Those who have not paid dues for 2018 ($125.00 per person, $200.00 per couple, $50.00 for Senior Citizens) will not be permitted to vote and cannot hold office as a trustee of the Board or as an NRA delegate.

We thank all those members who have paid their 2018 dues.

 

Prayerfully,                                                                                                          

Rev. Fr. Mesrob Lakissian                                                                             

Pastor      

 

Respectfully, 

Mrs. Lalig Vartanian                                                                                                             

Chairlady, BOT

Watch Prelacy Lenten Programming here-LIVE

We are very pleased to be able to offer the Prelacy Lenten programming live and playable for later viewing due to the generosity of one of our parishioners. 

You may find the events schedule on our stilluminators.org home webpage. 

Please click on link below to view.  Previous programming is in the right hand box below the ‘LIVE’ link.

https://stilluminatorarmenianapostoliccathedral.sermon.net/20876899

Bible readings

SUNDAY, APRIL 12, 2015
ՆՈՐ ԿԻՐԱԿԻ
ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ (Ա:1-17)

Աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ գոյութիւն ունէր Բանը: Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Աստուած էր: Անիկա սկիզբէն Աստուծոյ հետ էր: Անով էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր ո՛չ մէկ բան ստեղծեց: Կեանքը Անով սկիզբ առաւ: Եւ կեանքը մարդոց համար լոյսն է՝ որ խաւարին մէջ կը փայլի. բայց խաւարը չկրցաւ հասկնալ զայն:

Յովհաննէս, որ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած մարդ մըն էր, եկաւ Լոյսին համար վկայութիւն տալու, որպէսզի ամէն մարդ անոր միջացաւ հաւատայ:  Ինք Լոյսը չէր, այլ՝ Լոյսին համար վկայ մը:  Բանն էր ճշմարիտ Լոյսը, որ աշխարհ գալով՝ կը լուսաւորէ ամբողջ մարդկութիւնը:  Աշխարհի մէջ էր անիկա, աշխարհը իրմով ստեղծուեցաւ, սակայն աշխարհը զինք չճանչցաւ:  Իր իսկ ստեղծած աշխարհը եկաւ, բայց իր իսկ ստեղծած մարդիկը զինք չընդունեցին:  Իսկ զինք ընդունողներուն եւ իրեն հաւատացողներուն իշխանութիւն տուաւ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու. ո՛չ արեան ճամբով եւ ո՛չ մարմինի կամ մարդկային կամքով, այլ՝ Ատուծմէ ծնելով:

Եւ Բանը մարդ եղաւ եւ մեր միջեւ բնակեցաւ, եւ մենք տեսանք անոր փառքը. փառքը Միածինին, որ Հօրմէն եկավ՝ շնորհքով եւ ճշմարտութեամբ լեցուն:

Յովհաննէս անոր մասին վկայեց, յայտարարելով. ասիկա է ան՝ որուն մասին կ՛ըսէի. ՙան որ ինձմէ ետք պիտի գայ՝ ինձմէ մեծ է, որովհետեւ ինձմէ առաջ գոյութիւն ունէր»:
Անոր լիառատ շնորհքէն է որ մենք բոլորս շնորհքի վրայ շնորհք ստացանք. որովհետեւ Օրէնքը Մովսէսի միջոցաւ տրուեցաւ, մինչ շնորհքն ու ճշմարտութիւնը՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ:

ՃՇ. ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ          
                 Գրծ. 5 : 34 – 6.7        Յկ. 3: 1-12

 

NEW SUNDAY
THE GOSPEL ACCORDING TO JOHN (1:1-17)

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and without him not one thing came into being. What has come into being in him was life, and the life was the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it.

There was a man sent from God, whose name was John.  He came as a witness to testify to the light, so that all might believe through him.  He himself was not the light, but he came to testify to the light.  The true light, which enlightens everyone, was coming into the world.

He was in the world and the world came into being through him; yet the world did not know him. He came to what was his own, and his own people did not accept him. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God, who were born, not of blood or of the will of the flesh or of the will of man, but of God.

And the Word became flesh and lived among us, and we have seen his glory, the glory as of the father’s only son full of grace and truth.  (John testified to him and cried out, “This was he of whom I said, ‘He who comes after me ranks ahead of me because he was before me.”)  From his fullness we have all received, grace upon grace.  The law indeed was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.

BIBLE READINGS
Acts  5 : 34 – 6.7       James  3: 1-12